The MFF Team

Minsk City
 1. Ales Slavinski
 2. Viktoryya Tabolich
 3. +28
  All
  Activists
Mahilou region
 1. Andrey Yurkou
 2. Yaraslau Hryhoryeu
 3. +2
  All
  Activists
Minsk region
 1. Lizaveta Trakhalina
 2. Ryhor Astapienia
 3. +9
  All
  Activists
Hrodna region
 1. Siarhiey Trafimchyk
 2. Vitold Ashurak
 3. +14
  All
  Activists
Homiel region
 1. +7
  All
  Activists
Vitsiebsk region
 1. +7
  All
  Activists
Brest region
 1. Tatiana Malashenko
 2. Dmitry Szymanski
 3. +15
  All
  Activists